พระเจ้าพูดกับโนอาห์

แล้วพระยาห์เวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือ เพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา ปฐก 7:1

แม้ว่าพระเจ้าจะทำลายล้างมนุษย์เพราะความบาปของพวกเขาเอง แต่พระองค์ก็มีพระทัยที่ดีเลิศแก่มนุษย์หลังจากนั้น พระองค์นำครอบครัวของโนอาห์ ขึ้นไปบนเรือ เพื่อรักษาชีวิตและพงษ์พันธ์ที่ดีงามของพวกเขาเอาไว้

เสียงพระเจ้าพูดมาถึงมนุษย์อย่างชัดเจนในการนำทิศทางและวิธีการของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ เมื่อเราใส่ใจที่รอฟังเสียงของพระองค์ที่พระองค์ประทับในเราแล้ว เราก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้พระคุณของพระองค์เช่นกัน

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตไปในทุก ๆ ทางที่จะเป็นน้ำพระทัยและเป็นพรต่อคนอื่น ๆ เราชอบธรรมได้เพราะความเชื่อในพระนามของพระเยซู ไม่ใช่ความดีที่เราทำ และพระวิญญาณเข้ามาในชีวิต ที่จะช่วยให้เรารับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.