พระเจ้าพูดกับอับราม เรื่องพระสัญญา

2อับรามทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย พระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์? ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลย และเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้ จะเป็นทายาทของข้าพระองค์” 3อับรามทูลอีกว่า “ขอพระองค์ทรงดู พระองค์ไม่ได้ทรงให้บุตรแก่ข้าพระองค์ แล้วขอทรงดู คนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์” 4เวลานั้นพระดำรัสของพระยาห์เวห์มาถึงอับรามว่า “คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้า แต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้า”  ปฐก 15:2-4
พระเจ้าพูดกับอับราม ถึงพระสัญญาที่จะมีมาถึง บำเหน็จของท่านจะมากมาย ท่านจะได้รับการปกป้องจากพระองค์ และก็เป็นเช่นนั้นจริง  ๆ แม้ว่าสิ่งที่อับรามเข้าใจถึงการได้บำเหน็จคือการมีทายาท แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่า ทายาทที่แท้จริงที่มาจากนางซาราห์ นั้นมีอยู่จริง  ไม่ใช่ทายาทตามที่อับรามบอก เพราะว่า อายุของท่านทั้งสองมากแล้ว ความคิดเรื่องการมีทายาทจึงไม่มี แต่พระเจ้าก็ได้พูดอย่างชัดเจนว่า คนที่อับรามว่านั้น ไม่ใช่ แต่เป็นบุตรชายของท่าน พระเจ้าเจาะจงเพศมาให้แล้ว ก่อนที่ทายาทจริง  ๆ คือ อิศอัค จะเกิดเสียอีก เป็นคำพยากรณ์ที่แน่นอน จริง  ๆ
เราอาจใช้สายตาของมนุษย์ในการมองสิ่งต่าง   ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการรับรู้ถึงสิ่งนั้นว่าอาจะดีหรือไม่ดี แต่พระทัยของพระเจ้านั้นบริบูรณ์ยิ่งนัก และพระองค์จะประทานตามที่เป็นพระสัญญาให้อย่างที่พระองค์ได้ทำแก่อับราม
เราควรจะดำเนินตามพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด เราต้องซื่อสัตย์ด้วยสุดใจและ มีชีวิตใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์อยู่เสมอ สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าใจพระทัยพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.