พระเจ้าผู้ทรงอภัยบาปและรักษาเราให้หายดี

Intimacy Thursday 13 December 2018“ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้า”‭‭สดุดี‬ ‭103:3‬ ‭THSV11‬‬http://bible.com/174/psa.103.3.thsv11
+ พระเจ้าพระบิดา ผู้ที่สามารถให้อภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราได้ โดยผ่านโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระคุณของพระองค์นั้นแสนชื่นใจ คอยช่วยเหลือและประคับปนะคองนบาปอย่างเราเสมอ เพราะพระองค์รักเรา 
+ พระบิดายังคงทำงานผ่านชีวิตของเรา พระองค์ยังรักษาการป่วยไข้ทั้งสิ้นได้ ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงปัจจุบันกาล พระยาเวห์สมควรรับการสรรเสริญ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.