พระเจ้านำภัยพิบัติ10ประการเพื่อเป็นแผนงานนำความรอดมาถึงอิสราเอล

Intimacy Sunday 20 January 2019
สดด105:27-36
+ เหตุการณ์ภัยพิบัติทั้ง 10 ประการ ที่พระองค์จัดการกับกษัตริย์อียิปต์ท่มีใจแข็งกระด้าง.
+ พระองค์ใช้ โมเสสและอาโรน เพื่อจะให้ดข้าทั้งสองไปร้องทูลต่อฟาโรห์
+ พระพระเจ้าให้หน้าที่รับผิดชอบแก่เรา และเราเองก็ทำหน้าที่นั้นอย่างซื่อสัตย์ แม้ว่าจะมีอุปสรรค เข้ามา ทั้งจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึง ท่าทีของภายในของเรา ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น
+ โมเสสและอาโรนคงไม่ต่างกัน ความกลัว และการถูกกดดันจากชนชาติอิสราเอลด้วยกันก็ยังมีอยู่.
+ ที่สุดแล้ว เมื่อเราตัดสินใจทำตามพระทัยของพระองค์ พระองค์ก็ทำตามที่พระองค์สัญญาเอาไว้ทั้งหมด เมื่อเรามีความวางใจในพระนามพระองค์  พระองค์ก็จะทำให้สำเร็จ แน่นอน อย่าแพ้ใจไปก่อน ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้แก่เรา ทุกๆเวลา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.