พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น

พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น 4พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด  ปฐก 1:3
  • พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยการตรัสของพระองค์ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกนี้
  • ถ้อยคำของพระองค์มีพลานุภาพในการทำให้สิ่งต่าง  ๆ เกิดขึ้น หรือ ดับไป
  • พระเจ้าให้สิทธิอำนาจเราในการประกาศถ้อยคำเพื่อครอบครองโลกนี้ ทุกถ้อยคำของผู้เชื่อจึงทรงพลานุภาพ
  • จงประกาศแต่ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อเท่านั้น และถ้อยคำพระวจนะที่มาจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.