พระเจ้าจะให้ใจเนื้อ ใจนบนอบเชื่อฟัง

“เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย แล้วทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเรา ทั้งทำตามนั้น”‭‭เอเสเคียล‬ ‭36:26-27, ‬ ‭THSV11‬‬https://www.bible.com/174/ezk.36.26-27,thsv11ชีวิตที่จำนนต่อพระบิดานั้น คือ ชีวิตที่นบนอบเชื่อฟัง พระเจ้า และสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้า อันได้แก่
* พระวิญญาณบริสุทธิ์
* พระวจนะ
* ผู้เลี้ยง
* ผู้ปกครองบ้านเมือง

พระบิดาปรารถนาให้ใจของผู้เชื่อเป็นใจเนื้อ ที่พร้อมยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานในจิตวิญญาณ เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงแลเสริมสร้างให้เป็นเหมือน พระคริสต์มากยิ่งขึ้น ผู้เชื่อจะดำเนินตามน้ำพระทัยของพระบิดาได้ ก็เมื่อเขาได้จำนน ต่อพระองค์อย่างบริบูรณ์ และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวัน สิทธิอำนาจจากพระเจ้า พระบิดานั้น ก็เพื่อให้เราได้เห็นถึง แผนงาน และน้ำพระทัยที่มีมาถึงเรา ผ่านผู้ที่พระเจ้าได้ประทานสิทธิอำนาจนั้นให้ พระพรก็จะเป็นของผู้ที่รับไว้ด้วยใจยินดี พระบิดารักเรา และได้ประทานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาถึงชีวิตเรา เพื่อเป็นพระพรไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก สรรเสริญพระบิดา ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.