พระเจ้าจะเลี้ยงดูเราตลอดชีวิต

Intimacy 15 December 2018
“ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า วัยหนุ่มของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี”
‭‭สดุดี‬ ‭103:5‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.5.thsv11

+พระบิดาผู้จัดเตรียมและจัดสรรทุกสรรพสิ่งให้แก่เรา พระองค์เมตตาดูแลเราตลอดวันคืนที่เราได้รู้จักกับพระองค์ พระองค์รักเรา อย่างมากจริงๆ

+ พระองค์จะประทานกำลังและความสดใหม่ให้แก่เราเมื่อเรา อธิษฐานแสวงหาพระองค์ ขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระนามพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.