พระเจ้าจะมาอย่างขโมย

Intimacy Saturday 25 August 2018 
“แต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมา และในวันนั้น ท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟ และแผ่นดินโลกกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่ในโลกนั้น จะต้องไหม้เสียสิ้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:10‬ ‭TH1971‬‬
 
+ พระเจ้าไม่ได้บอกเราให้รู้ล่วงหน้าว่าจะกลับมารับเราเมื่อไร แต่พระองค์ได้ให้สัญญาณต่างๆ มากมายให้เราได้เห็น ทั้งเรื่องภัยพิบัติ สงคราม การกันดารอาหาร และโลกจะต้องถูกไฟเผาผลาญ 
 
+ เราต้องเตรียมชีวิตในแต่ละวันอย่างดีที่สุดเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์ เราต้องรับผิดชอบตัวเราเอง ไม่สามารถรับแทนคนอื่นได้ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราผ่านไปถึงสวรรค์ให้ได้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.