พระเจ้าจะพิพากษา

Intimacy Friday 10 August 2018 
“เพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปในอเวจี และได้ล่ามพวกเขาด้วยโซ่แห่งความมืดมิด คุมไว้จนถึงเวลาพิพากษา และไม่ได้ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณ แต่ได้ทรงคุ้มครองโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรม กับคนอื่นอีกเจ็ดคน เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:4-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผู้ที่ทำบาปต่อพระบิดานั้น จะได้รับผลที่พวกเขาควรได้รับ เมื่อที่สุดแล้วพวกเขาไม่กลับใจแค่ยังดำเนินชีวิตในบาปนั้น ทั้งฑูตสวรรค์ก็ต้องอยู่ในอเวจีจนเวลาแห่งการพิพากษามาถึง 
+ ผู้ที่วางใจในพระบุตรและดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างแท้จริงนั้นจะสามารถผ่านเส้นทางบนโลกนี้ไปได้ เราต้องพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเท่านั้น พระองค์สัญญาจะดูแลเรา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.