พระเจ้าของคนฮีบรูทรงปรากฏแก่ข้าพระบาท

“เขาทั้งสองจึงทูลว่า “พระเจ้าของคนฮีบรูทรงปรากฏแก่ข้าพระบาท ดังนั้นขอโปรดให้ข้าพระบาททั้งหลายเดินทาง ไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวัน เพื่อจะได้ทำพิธีถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาท หาไม่พระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระบาทด้วยโรคภัย หรือด้วยดาบ””
‭‭อพยพ‬ ‭5:3‬ ‭TH1971‬‬
ในโลกมี คนนมัสการ พระเจ้าที่เขาคิดว่าเป้นพระเจ้าแท้มากมาย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่า พระเจ้า พระบิดาเที่ยงแท้แต่ผู้เดียวคือ พระเจ้ายาเวห์ พระเจ้าของคนฮีบรู ผู้สร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก พระองค์ เลือกชนชาติอิสราเอลเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ ในสำเร็จ
และพระองค์ได้เลือกเราให้เป็นหนึ่งในชนชาติที่ได้รับพระคุณความรอดที่มาจากพระองค์ด้วย ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.