พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า

“เมื่อพระองค์ตรัสแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭31:18‬ ‭KJV‬‬
https://www.bible.com/175/exo.31.18.kjv

พระเจ้าเขียนแผ่นศิลาด้วยนิ้วของพระองค์ ตัวเราเองเป็นการสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเช่นกัน และยังมีเรื่อง อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก อีกด้วย ที่พระองค์ก็มี

ดังนั้นเมื่อเราทำบาป เราก็ทำให้พระองค์เสียพระทัย เมื่อเราไม่เชื่อฟัง เราก็ทำให้พระองค์เสียใจเช่นกัน เรา อยู่ในยุคพระคุณ ที่พระองค์รักและอดทนนานต่อ ชีวิตเราอย่างมาก

เราต้องรับพระคุณและเห็นคุณค่าพระคุณพระเจ้า ไม่มองเป็นของราคาถูก และให้พระคุณพระเจ้านำหน้าชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.