พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์

Intimacy Sunday 13 January 2019
“พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่งพันชั่วอายุคน คือพันธสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับอับราฮัม และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัค ซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์ กับอิสราเอล ให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ ว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า” เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย”
‭‭สดุดี‬ ‭105:8-11‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้ามีแผนการที่ล้ำเลิศตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้แก่ ชนชาติที่พระองค์ได้เลือก เหตุการณ์ต่างๆ ที่ดำเนิน และในที่สุดพระสัญญาก็เป็นจริง ซึ่งต้องแลกมาด้วย การเชื่อฟัง การต่อสู้ศัตรู รวมถึงการเสียชีวิตของบางคนด้วย
+ พระสัญญาต่างๆ ที่เป็นมรดกอันมีค่ายิ่ง ได้มอบไว้ให้แก่เราแล้ว พระสัญญาของพระองค์ยังมาถึงเราในปัจจุบันอย่างเจาะจงด้วย พระคุณและสันติสุขที่เต็มล้นจะทำให้เรา ดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยความรัก. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่โอบอุ้มเราเสมอ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.