พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน

Intimacy Wednesday 23 January 2019
“พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนำผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้นด้วยการร้องเพลง และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติแก่เขา และพวกเขาได้ผลแห่งแรงงานของชาวประเทศทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์ สรรเสริญพระยาห์เวห์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:43-45‬ ‭THSV11‬‬
+ ในที่สุด อิสราเอลได้เข้าแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเป็นแผ่นดินตามพระสัญญา ตามที่พระบิดาได้สัญญาไว้  และพวกเขาได้กฎเกณฑ์จากพระองค์ที่พวกเขาจะถือปฏิบัติและรักษาไว้
+ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปถึงตามพระสัญญา มีหลายอย่างเข้ามาในชีวิต ทำให้เราท้อ และหมดหวัง แต่เมื่อเรายึดพระสัญญาของพระองค์ และขอ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา คอยช่วยเหลือเรา เราจะสามารถไปถึงพระทัยของพระองค์ได้
+ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนำชีวิตของเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์สืบไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.