พระองค์คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา คำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก”

Intimacy Saturday 12 January 2019
“โอ พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ ลูกหลานของยาโคบ บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร พระองค์คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา คำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก”
‭‭สดุดี‬ ‭105:6-7‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนิรันดร์ที่พระองค์ได้นำพวกเขาไว้ แม้พวกเขาจะไม่สมบูรณ์แต่ เมื่อพระองค์เลือกแล้ว พระองค์จะไม่เปลี่ยนใจ
+ ชีวิตเราเองก็เช่นกัน เมื่อพระองค์เลือกเรา พระองค์จะปั้นแต่งเราให้เป็นเหมือนพระเยซู ความไม่สมบูรณ์พระองค์ ก็ไม่รังเกียจ
+ พระบิดาคือ พระยาเวห์ เป็นพระเจ้าของเราทั้งหลาย ขอสรรเสริญนมัสการ พระนามพระองค์ สืบๆไป เป็นนิตย์ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.