พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์

73พระหัตถ์ของพระองค์ได้สร้างและสถาปนาข้าพระองค์
ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้พระบัญญัติของพระองค์
สดุดี 119:73

พระบิดาผู้โอบอุ้มชีวิตของเราเสมอ และคอยนำหน้าจิตวิญญาณของเรา ด้วยความรักที่มาจากพระองค์

พระองค์สร้างชีวิตเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงจิตวิญญาณของเรา และพระวจนะพระเจ้าที่มาก่อร่างสร้างชีวิต และเข้ามาล้างความรู้เดิม ๆ ความเชื่อเดิม ๆ ออกไป และแทนที่ด้วย พระคำของพระองค์

พระวจนะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็ง การสะสมถ้อยคำ การอ่านพระวจนะทุก ๆ วัน การมองเป็นภาพการทานอาหารฝ่ายวิญญาณท้ั้ง 3 มื้อ ถือเป็นเรื่องปกติของชีวิตคริสเตียน

เราทั้งหลายต้องให้ความสำคัญต่อร่างกายฝ่ายวิญญาณด้วยการอ่านพระวจนะ ทุก ๆ วัน ให้ถ้อยคำพระวจนะเข้ามาฝังอยู่ในความคิด ในจิตวิญญาณ และการเป็นชีวิต ในที่สุด
1 ยอห์น 3:23 THSV11
และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้เรารักกันและกัน ตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เรา
https://www.bible.com/th/bible/174/1JN.3.23.THSV11

ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Casey Horner

Leave a Comment

Your email address will not be published.