พระสัญญาในการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นนิรันดร

Intimacy Tuesday 22 January 2019
“เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:40-42‬ ‭THSV11‬‬
+ พระสัญญาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ ในเรื่องการดูแล ที่มาจากพระองค์ พระองค์ประทาน มานา พระองค์ประทานนกคุ่ม พระองค์ประทานน้ำ ให้แก่พวกเขา การดูแลตามความจำเป็นในชีวิตไม่เคยหมดไป
+ พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น เราอาจเผชิญหลายความ ยากลำบาก ที่เข้ามาในชีวิต แต่ พระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน คือ จะดูแลชีวิตเราอย่างดี และจะนำเราไปสู่พระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า พระเยซู อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.