พระสัญญาเรื่องการอธิษฐาน

พระสัญญาเรื่องการอธิษฐาน

” เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ ” มธ 18:19

พระเยซูให้พระสัญญาที่มั่นคงในการอธิษฐานในภาพของคริสตจักร ซึ่งอย่างน้อยสองคนได้มาร่วมอธิษฐาน พระองค์ ก็จะโปรดฟัง

พระเยซูให้ความสำคัญกับการอธิษฐานในภาพรวมเช่นกัน และแม้คนอย่างน้อยที่สุดสองเข้ามาอธิษฐาน ก็มากเพียงพอแล้วสำหรับการที่พระบิดาจะโปรดฟังคำอธิษฐาน

แน่นอนว่า การมีคนมากก็เป็นสิ่งดี และสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่รักในการอธิษฐานของคริสตจักรนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี และพระบิดาจะโปรดประทานการอวยพรอีกมากเท่าใด

ผู้เชื่อแต่ละคนจึงต้องมีส่วนในการเข้ามาร่วมอธิษฐานในภาพของคริสตจักรอย่างต่อเนื่อง เป็นชีวิตมากขึ้น เพราะโลกนี้้ต้องการคำอธิษฐานของคริสเตียน ซึ่งเป็นผู้ที่นำชัยชนะในโลกฝ่ายวิญญาณเข้ามาบนโลกนี้

จงคุกเข่า วิงวอนและร่วมอธิษฐานกัน เพื่อให้ทุกคำอธิษฐาน วิงวอนนี้ โปรดเป็นที่พอพระทัยและพระบิดาจะได้ประทานคำตอบตามพระทัยและเวลาของพระองค์

อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.