พระสัญญาพระบิดาให้เราเกิดผลทวีคูณ

“และเราจะคิดถึงพวกเจ้า จะทำให้พวกเจ้ามีพงศ์พันธุ์มากยิ่งขึ้น และรักษาพันธสัญญาซึ่งมีไว้กับเจ้าทั้งหลาย” เลวีนิติ 26:9 THSV11

พระสัญญาของพระบิดามีมากมายหลายพันข้อ และทุกข้อนั้นล้วนเกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อเราตอบสนอง และกระทำตามสิ่งที่พระองค์ได้วางเอาไว้

พระสัญญาหนึ่งที่สำคัญก็คือการเกิดผลทวีคูณ ทั้งเรื่องพงศ์พันธุ์ และการเกิดผลในทางกายภาพ ทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ การงานทั้งสิ้น รวมถึงการปรนนิบัติพระคริสต์ในฝ่ายวิญญาณ

ยิ่งเราอ่านพระวจนะก็จะยิ่งเห็นถึง พระสัญญามากมายที่รอเรา เพื่อให้เราได้รับและเชื่อในพระสัญญาอันยิ่งใหญ่นี้

ให้เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้ และอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้เกิดผลสำเร็จทั้งสิ้นทุกประการ อาเมน อาเมน

2 โครินธ์ 1:20 THSV11
เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Azin Javadzadeh 

Leave a Comment

Your email address will not be published.