พระสัญญาที่ดีกว่า

Intimacy Friday 16 February 2018
“คนเหล่านี้ทั้งหมดตายในขณะที่ยังมีความเชื่ออยู่ และยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆ ที่ทรงสัญญาไว้ แต่พวกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกลและรอรับด้วยใจยินดี และยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก เพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่า พวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของตนเอง ถ้าพวกเขาคิดถึงบ้านเมืองที่จากมานั้น พวกเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้ แต่ความจริงพวกเขาปรารถนาบ้านเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์ เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายที่จะได้รับการเรียกว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เพราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้ว”
‭‭ฮีบรู‬ ‭11:13-16‬ ‭THSV11‬‬
+ หลายคนที่พระวจนะได้กล่าวถึงความเชื่อของพวกเขา ๆ เองก็ไม่ได้รับสิ่งที่พระบิดาได้สัญญาเอาไว้ เพราะเสียชีวิตไปก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือพวกเขากำลังสนใจสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ซึ่งเป็นนิรันดร์กว่า และพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับไป
+ เราดำเนินอยู่บนโลก เรายังเชื่อในพระสัญญา เราซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ที่พระบิดาให้เราอย่างดีที่สุด และเรามองไปถึงสวรรค์นิรันดร์ซึ่งเป็นที่ๆประเสริฐกว่านัก พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่มาจากเบื้องบนจะยิ่งเพิ่มพูน และสำแดงความเข้าใจเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น

Photo credit : Stillwater Bible Church

Leave a Comment

Your email address will not be published.