พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ : ผู้ที่ดำรงอยู่มาตลอดและได้อยู่ในเรา
 
เราขอบคุณพระเจ้า ได้อย่างมากมายจริง  ๆ ที่พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ มาให้แก่เราทั้งหลายในยุคสุดท้ายที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนี้  สิ่งที่เรารู้ก็คือ พระบิดาอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ก็คือเริ่มต้นด้วยความเชื่อ และจบชีวิตลงด้วยความเชื่อด้วย ดังนั้นเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ยังจะเกิดขึ้นตามพระสัญญาของพระองค์ 
 
เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เราเองไม่เคยเห็นแต่เมื่อพระส้ญญาจากพระเยซูมาถึงเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้ามาอยู่ในเราและทำงานในชีวิตเรา เราสามารถสัมผัสความรัก ความอบอุ่น การปลอบประโลมใจ และการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้อย่างมาก ยิ่งเมื่อเราได้มีเวลาใกล้ชิดสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไร เราจะยิ่งสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่านั้น มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์โดยแท้
 
เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นอยู่มาตั้งแต่สร้างโลกตอนที่พระบิดากำลังเริ่มสร้างโลกใหม่  ๆ พระวิญญาณก็ได้ปกเหนือน้ำนั้น
 
‘ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น ‘ ปฐมกาล 1:1-2 https://www.bible.com/bible/174/GEN.1.1-2
 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานร่วมกันกับพระบิดา และพระบุตร พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวแต่ด้วยบทบาทที่แตกต่างกัน และความจำกัดของเราทำให้เราพยายามอธิบายสภาพที่พระองค์ทรงเป็น แม้อาจจะยังเข้าใจยากอยู่บ้าง แต่เมื่อเราได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในความสัมพันธ์ที่พระองค์ได้มีกับเรา เราจะเข้าใจได้ทันทีว่าความรักที่พระองค์มอบให้กับเรา ประสบการณ์การปลอบประโลมใจ จากพระองค์มันตอบทุกคำถามเกี่ยวกับพระลักษณะชองพระเจ้าได้เลย
 
ยิ่งกว่านั้นเราเห็นได้ว่าพระวิญญาณได้ทำงานตลอดพระคัมภีร์ ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่งเราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ใช้พระวิญญาณ พระวิญญาณของพระเจ้า เป็นต้น 
 
เราขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาอยู่ในชีวิตเราในยุคสุดท้าย และกำลังทำกิจของพระบิดาผ่านชีวิตเราอยู่ ผู้ที่มีใจแสวงหา ใกล้ชิดติดสนิท กับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไร ผู้นั้นก็จะรับการสำแดงมากเท่านั้น !!

Leave a Comment

Your email address will not be published.