พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 ผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

 
    วันที่เราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรา ณ วินาทีนั้น เรารู้ได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราแล้ว แต่ในเวลานั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้สีกแตกต่างจากเดิมมากนัก แต่นี่เป็นความจริง คือพระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในเราแล้ว เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สัญญาที่ประทานให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ผ่านคำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต 
 
    สิ่งสำคัญของคำอธิษฐานนี้คือ “ การเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว และพระเยซูคือผู้เดียวที่เข้ามาชำระความบาปทั้งสิ้นในชีวิตเรา และเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป และยินดีมอบชีวิตเราให้พระเยซู เพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง รวมถึงตัวเราด้วย “
 
    ดังนั้นกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ได้เริ่มต้น ณ จุดนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งก็คือพระเยซู ซึ่งก็คือพระบิดา พระเจ้าของเรา ก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา นำเอาสิ่งไม่ดีต่าง  ๆ ออกไปจากชีวิต และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น วันต่อวันดังที่พระวจนะได้กล่าวไว้ 
 
    ‘ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ‘ 2 โครินธ์ 5:17 https://www.bible.com/bible/174/2CO.5.17
 
    สิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะถึงลักษณะชีวิตของพระเยซู เราก็กำลังจะเป็นอย่างนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ๋จะเข้ามาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเรา เพราะพระองค์อยู่ในเราแล้วเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต ทุกสิ่งที่เราปรารถนาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีมากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำ จากประสบการณ์ พระวิญญาณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเราจากภายในก่อน เช่น จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก อาการภายใน ต่าง ๆ  เช่นใจอิจฉา ริษยา ใจหยิ่งยโส ฯลฯ เพราะพระวิญญาณปรารถนาที่จะทำให้เราเป็นคนใหม่ เป็นเหมือนพระเยซู ดังนั้น ภายในจิตใจเราสำคัญมาก พระองค์จะทำ  บางคนพระวิญญาณก็อาจจะเข้ามาเปลี่นยนแปลงภายนอกอย่างฉับพลัน เช่น คนที่อยากเลิกเหล้า หรือบุหรี่ ก็จะมีความรู้สึกไม่อยากขึ้นมาทันที 
 
    แต่ !! สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต ก็คือ “ การที่เราต้องยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ “ แม้เราจะเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในชีวิต แต่พระองค์จะไม่บังคับเราทำโน่นนี่หรือเปลี่ยนโน่นนี่ แม้พระองค์ปรารถนาเช่นนั้น ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรา ยิ่งเรายอมพระองค์มาก เราจะเป็นเหมือนพระองค์มาก 
 
    วันนี้เราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามเปลี่ยนแปลงทุกห้องหัวใจในชีวตเรา พระองค์จะไม่บังคับเรา แต่จะบอกเราและรอเราที่จะตอบสนองเสียงของพระองค์  จงยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียแต่วันนี้ 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.