พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมัดจำแก่เรา

Intimacy Tuesday 11 September 2018
“พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ชีวิตเราได้สิทธิพิเศษอย่างมาก คือเมื่อเราได้รับพระวิญญาณเป็นมัดจำให้แก่ชีวิตเราแล้ว เราก็ได้ดำเนินชีวิตเพื่อพระนามของพระองค์ เราได้รับสิทธิ์ในการไถ่บาปของเราผ่านความเชื่อนั้นแล้ว 
 
+ แม้เราจะได้รับพระวิญญาณเป็นมัดจำแต่ถ้าเราละเลย ไม่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่เรียนรู้ตักหรือสร้างความสนิทสนมกับพระองค์ พระองค์ในฐานะผู้ช่วย ก็จะข่วยเราได้ยาก และอาจส่งผลต่ออนาคตความเชื่อของเรา เพราะเมื่อเราต้องเผชิญการข่มเหง และการทดลอง เราจะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อเวลาปกติเรากลับละเลยพระองค์ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.