พระวิญญาณบริสุทธิ์หวงแหนเราอย่างมาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์หวงแหนเราอย่างมาก

ยากอบ 4:5 THSV11
ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหนอย่างยิ่ง?”
https://www.bible.com/th/bible/174/JAS.4.5.THSV11

เราทั้งหลายขอบพระคุณพระเยซูที่โปรดได้ ส่งผู้ช่วย คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รักเรา และจะคอยนำหน้าชีวิตของเรา

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่รักเรามากเช่นเดียวกับที่พระเยซูรักสาวก และพระบิดารักมนุษย์ทุกคน

เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ และติดสนิทกับท่านทุกเวลา

1. พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดความสนิทสนมมากขึ้น ทุกวัน เช่นเดียวกับ โมเสส
กับพระบิดา และ พระเยซูกับพระบิดา
2. ใช้เวลากับท่านส่วนตัว เพื่อสัมผัสการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณทุกวัน
3. ไวที่จะฟังเสียง คำแนะนำ คำทักท้วง คำตักเตือนในช่วงเวลาต่าง ๆ
4. ตอบสนองการนำของพระวิญญาณโดยไม่ล่าช้า
5. อยู่ในบรรยากาศเติมล้นในพระวิญญาณ เพื่อจะได้ยิ่งเข้าใจพระทัยของพระวิญญาณในชีวิตเรามากขึ้น

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.