พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด

          ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมาก แม้ท่านเองจะทำบาปที่ใหญ่หลวง แต่มื่อท่านได้กลับใจ ยาเวห์ทรงยกโทษบาปให้แก่ท่านแม้ท่านยังต้องรับผลในการกระทำนั้น ท่านก็ยังเป็นที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรพระองค์
 
และในวาระสุดท้ายของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ตรัสผ่านตัวท่าน ในพระวจนะ ที่กล่าวว่า ‘“พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ตรัสทางข้าพเจ้า พระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้า ‘ 2 ซามูเอล 23:2 https://www.bible.com/bible/174/2SA.23.2
 
ท่านได้พูดกล่าวถึงชีวิตของท่านและลูกหลานเองจะรับการดูแลจากยาเวห์ และศัตรูจะยืนอยู่ต่อหน้าท่านก็ไม่อาจเป็นได้ ทำให้เราเห็นได้ว่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นได้ทำอย่างต่อเนื่องตลอดพระคัมภีร์และอยู่กับคนที่ พระองค์ทรงเรียกอย่างเจาะจง  
 
เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม บางคนจะได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อทำการงานบางอย่างอย่างเจาะจงเพื่อพระนามยาเวห์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวกันนี้ ก็ได้อยู่ในเราทั้งหลายในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เช่นกัน ฤทธิ์เดช หมายสำคัญและการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคนด้วย
 
ถ้อยคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ตรัสผ่านกษัตริย์ดาวิด ก็เป็นเรื่องเจาะจงถึงชีวิตของท่านและการจัดสรร การดูแล และการนำของพระองค์ เราจึงรับรู้ได้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะพูดกับเราในวิถึชีวิต ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิต ด้วยเช่นกัน เราต้องใส่ใจ และรอคอย สงบนิ่งที่จะมีเวลาอย่างเจาะจงในการฟังเสียงที่พระองค์ จะได้พูดกับเรา สิ่งนี้สำคัญมากในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่น่าตื่นเต้น นี้ 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.