พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเนื้อหนัง

Intimacy Sunday 10 June 2018
“ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ผู้เป็นคนแปลกถิ่นและคนต่างด้าว ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่าน และจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ในเราเสมอ เราจึงสามารถรับการปกป้อง และปลดปล่อยทั้งสิ้น ได้ 
+ ด้วย_ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ เราจึงควบคุมเนื้อหนังให้อยู่ใต้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระองค์เองจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตาม พระวจนะและพระคุณพระเจ้า  จงสำแดงความดีจากพระเยซูคริสต์ให้คนอื่นได้เห็น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.