พระวาทะพระเยซู

พระวาทะพระเยซู

พระวจนะทำให้เรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระวาทะ และพระวาทะของพระองค์ทำให้จิตวิญญาณของเราถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพระวาทะจะทำให้ก้าวเดินของเราเป็นไปอย่างมั่นคงและเข็มแข็ง

มีหลาประการที่จะช่วยขับเคลื่อนชีวิตอของเราให้ลึกซึ้งและดำเนินไปได้อย่างดีเลิศ

1. สะสมพระวจนะของพระเจ้าสม่ำเสมอ
2. ประกาศถ้อยคำพระวจนะด้วยความเชื่อ
3. อธฺิษฐานขอพระวิญญาณเปิดเผยสำเแดงความเข้าใจพระวจนะของพระองค์
4. ปลดปล่อยชีวิตบางด้าน ด้วยการพระวจนะ เพราะพระวจนะทำให้เราเป็นไท

1ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ยน.1
และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ยน.8:32

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.