พระวจนะ ได้ย้ำว่าไม่ให้เราแก้แค้น แต่ฝากทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ 

intimacy Tuesday 12 March 2019
29แต่ในครั้งนั้น ผู้ที่เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณฉันใด ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น กท 4:29
  • ผู้เชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้า ก็ยังเผชิญกับการถูกข่มเหงอย่างต่อเนื่อง
  • พระวจนะ ได้ย้ำว่าไม่ให้เราแก้แค้น แต่ฝากทั้งสิ้นไว้กับพระองค์
  • แม้ว่าเราจะยังไม่เจอกับการข่มเหง แต่เมื่อพระเจ้าอนุญาต เราต้องยึดพระสัญญาเอาไว้ เพราะพระองค์ยังเป็นผู้ กำหนดทุกสิ่งอยุ่ และพระองค์ จะเป็น ผุ้ที่ปกป้องเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.