พระวจนะทำให้เราเข้าใจแผนงาน และน้ำพระทัยของพระบิดา

John 7:40-42 เมื่อประชาชนได้ฟังดังนั้น หลายคนจึงพูดว่า “แท้จริง ท่านผู้นี้เป็นศาสดาพยากรณ์นั้น”

คนอื่นๆก็พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นพระคริสต์” แต่บางคนพูดว่า “พระคริสต์จะมาจากกาลิลีหรือ พระคัมภีร์กล่าวไว้มิใช่หรือว่า พระคริสต์จะมาจากเชื้อสายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซึ่งดาวิดเคยอยู่นั้น”

พระวจนะทำให้เราเข้าใจแผนงาน และน้ำพระทัยที่พระบิดามีต่อ ชีวิตของผู้เชื่อ และการดำเนินชีวิตที่รอคอยการกลับมาของพระเยซู

การเข้าใจพระวจนะ โดยไม่เปิดให้พระวิญญาณสำแดง หรือการปิดใจ เน้นหนักเรื่อง การตีความตาม องค์ความรู้ ทำให้ บางคนพลาดพระทัยที่พระเจ้ากำลังทำงานผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์

ฟาริสี ไม่เพียงต่อต้านพระเยซู แต่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระวจนะได้กล่าวไว้ เพียงเพราะพวกเขาใช้ความรู้ ความเข้าใจที่พวกเขามี ไปตัดสินว่า พระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์ โดยอ้างหลักฐานว่าพระองค์เป็นชาวกาลิลี

ณ เวลานั้น คงไม่มีใครเข้า เหตุการณ์ทั้งหมดได้ จนเมื่อมีการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูภายหลังว่า พระองค์ได้เกิดที่เบธเลเฮม แต่ความจริงแล้ว เพียงพวกเขา เปิดใจ และรับคำสอน พระวจนะจากพระเยซู ซึ่งพระองค์เป็นพระวาทะ อยู่แล้ว ก็น่าที่จะเข้าใจได้ไม่ยาก

เช่นเดียวกับที่นิโคเดมัส ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มฟาริสี แต่ท่านเป็นเพียงคนเดียว ที่เปิดใจรับพระเยซู เป็นพระเมสสิยาห์

เราเองก็เช่นกัน ต้องขอให้ พระวิญญาณ สำแดงแก่เราอย่างต่อเนื่อง ถึงความเข้าใจและความเป็นไปของ โลกนี้

แม้ว่า องค์ความรู้ จะมีความสำคัญ แต่ต้องอยู่ใต้การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเราจะไม่จำกัดการทำงานของพระคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.