พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’

Intimacy Friday 22 March 2019
“เพราะว่า พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’ แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทำให้กันและกันย่อยยับไป”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:14-15‬ ‭KJV‬‬
  • พระเยซูสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เป็นการสรุปบัญญัติทั้งสิ้นมาถึงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรือ่งที่ดูเหมือนง่าย แต่หลายครั้งเรารต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่างมาก
  • พระเยซูได้เป็นแบบอย่างทั้งสิ้นในเรื่องความรักคนอื่นอ่ย่างไม่มีเงื่อนไขมาแล้ว เพื่อให้เราเห็นแบบอย่างและกระทำตามได้ ด้วยพระคุณความรักของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.