พระยาเวห์ เริ่มประทานกฎเกฎฑ์ที่จะใช้ไปอีกหลายชั่วอายุคน นั่นคือ บัญญัติสิบประการ

อพย 20 : 1 -17
พระยาเวห์ เริ่มประทานกฎเกฎฑ์ที่จะใช้ไปอีกหลายชั่วอายุคน นั่นคือ บัญญัติสิบประการ ที่พระเจ้าได้มอบไว้แก่โมสส ขณะที่ท่านได้ขึ้นไปบนภูเชาซีนาย เพื่อรับพระบัญชาจากพระองค์
ถ้อยคำที่พระองค์ได้กล่าวไว้ตลอดพระวจนะ ล้วนแต่สำคัญและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันอย่างยิ่ง เราต้องมั่นแสวงหาพระวจนะ อยุ่เสมอ เพื่อให้พระคำเป็นจริงในชีวิต พระบัญญัติ สิบประการ เริ่มต้นเพิ่อช่วยให้อิสราเอลเห็นสิ่งที่ ต้องทำ และห้ามทำ และเราเองมี พระวจนะ ที่าครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้เราได้ยึดถือไว้ ในการเดินติอตามพระองค์ ด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *