พระยาเวห์ พระเจ้าของเราทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และสมควรรับการสรรเสริญเป็นนิตย์

1พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง ให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ ให้แผ่นดินโลกหวั่นไหว 2พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิ่งอยู่ในศิโยน พระองค์สูงเด่นอยู่เหนือประชาชาติทั้งปวง 3ให้เขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าคร้ามกลัวของพระองค์ เพราะพระนามนั้นบริสุทธิ์ สดุดี 99 : 1-3

พระยาเวห์ พระเจ้าของเราทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และสมควรรับการสรรเสริญเป็นนิตย์

พระวจนะทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่จะบรรยายและเข้าใจได้ ทุกชนชาติจะต้องจำนน และศิโรราบ ต่อพระสิริอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

สิ่งนี้ทำให้เรา มองภาระ หรือปัญหา อุปสรรค ที่เราเผชิญ เป็นดั่งขนมหวาน ไปในทันที ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพระทัยอันบริบูรณ์และความยิ่งใหญ่ของพระบิดาได้ ผู้โปรดนำให้เรามีชัยเหนือทุกอุปสรรคทั้งสิ้น

พระเกียรติและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

หัวใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยการสรรเสริญ เยินยอและยกพระนามของพระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์
และทำให้เรามี กำลังในฝ่ายวิญญาณอย่างมาก เพื่อทำให้พระราชกิจของพระองค์ สำเร็จ ตามพระทัย

สรรเสริญพระยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.