พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ

6แล้วพระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้วช้า ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง 7ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน อพย 34:6-7

พระคุณพระเจ้า ที่เต็มไปด้วยเมตตาคุณ โกรธช้าและอดทนนานกับชนชาติของพระองค์ นั่นคือลักษณะที่พระองค์เป็นมาตลอด มากกว่านั้น พระองค์ยังเต็มเปี่ยมไปด้วย พระคุณความรักอย่างมากมาย และบริบูรณ์เสมอในชีวิตของเรา พระองค์เป็นแบบนี้มาตลอด

มาถึงชีวิตของเรา พระลักษณะของพระองค์ ที่เต็มเปีี่ยมด้วยความรัก และอดทนนานในความโกรธก็ยังมีมาถึงชีวิตเราเหมือนเดิม พระองค์ เมตตาอภัยทุกความบาปผิดของเราในทันทีเมื่อเรา สารภาพบาปต่อพระองค์ ขอบคุณสำหรับพระคุุณความรักมั่นคงของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.