พระยาห์เวห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย พระยาห์เวห์ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขา

Intimacy Saturday 10 August 2019
พระยาห์เวห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย พระยาห์เวห์ทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขา โมเสสก็ขึ้นไป พระยาห์เวห์ตรัสสั่งโมเสสว่า “เจ้าจงลงไปกำชับประชาชน ไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาเพื่อดูพระยาห์เวห์ แล้วต้องพินาศไปเป็นจำนวนมาก
อพยพ 19:20‭-‬21 THSV11
ขอบเขตที่พระเจ้าเลือกให้บางคนเข้าใกล้พระองค์ได้เช่นโมเสส นั้น ทำให้อิสราเอลไม่สามารถเข้าไปใกล้พระเจ้าได้เลย เป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลยังต้องรอ ผู้ที่พระเจ้าเลือก เพียงบางคนเท่านั้น
มาถึงยุคที่พระวิญญาณอยู่ในเรา ใกล้เรามากกว่าตลอด ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์  และเราต้องใกล้ชิดพระองค์อย่างที่พระองค์บอก คือ พระเยซูสัญญาจะให้ พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็มาแล้ว  นี่คือสิทธิพิเศษที่เราแต่ละคนต้องฉวยไว้ ให้ใกล้พระองค์ให้มากขึ้น
และสัมผัสพระทัยพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ทุกวัน  เราจะดำเนินในทางพระองค์ ได้อย่างถวายเกียรติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.