พระยาห์เวห์มีรับสั่งว่า ‘จงตวงมานาสองลิตร เก็บไว้ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า

โมเสสกล่าวว่า “พระยาห์เวห์มีรับสั่งว่า ‘จงตวงมานาสองลิตร เก็บไว้ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงพวกเจ้าในถิ่นทุรกันดารนี้ เมื่อเรานำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์’ ”
อพยพ 16:32 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.16.32.THSV11

มานาเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้แก่อิสราเอล เมื่อพวกเขาเริ่มบ่นต่อว่าโมเสส และพวกเขามีมานาน ที่เป็นอาหาร ทานตลอดเวลาที่พวกเขาเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี

การดูแลของพระบิดาก็จะมาในลักษณะนี้ พระองค์จะได้ดูแลปัจจัยของเราตลอดที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ตามพระสัญญาที่พระองค์บอกว่าจะไม่ทอดทิ้งเรา พระองค์จะดูแล ในทุกวันของชีวิตเรา เป็นอย่างดี เราไม่ต้องกังวล

Leave a Comment

Your email address will not be published.