พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า

13ข้าพเจ้าถูกผลักอย่างแรง ข้าพเจ้ากำลังจะล้ม
แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยข้าพเจ้า
14พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า สดุดี18:13-14

เมื่อเราถูกเอาเปรียบ ถูกกระทำบางอย่างอย่างไม่ยุติธรรม พระบิดาบอกเราไม่ให้ตอบสนองการร้ายด้วยการร้าย แต่ตอบสนองด้วยการดี

และพระบิดาเองก็อาจไม่ได้ ตอบสนองให้เราในทันที แต่ให้เราได้พักสงบ หยุดนิ่ง และใช้เวลากับท่าน เพื่อเราจะได้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพราะคงต้องมีบางสิ่ง บางอย่างที่ ท่านกำลังจะสอนเราอยู่ผ่านสถานการณ์เหล่านั้น

และเมื่อเราได้นมัสการ ได้ถวายบทเพลง ได้ร้องสรรเสริญ ได้ร้องเพลงจากวิญญาณจิต สิ่งนี้จะเติมเต็มในวิญญาณจิตของเราให้เต็มล้นและแช่มชื่นขึ้น

พระบิดารักที่เราได้นมัสการร้องเป็นเสียงเพลงถวายแด่พระองค์ บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดาของเราและการช่วยเหลือ การช่วยกู้ ความรัก ความยุติธรรม และมีสิ่งดีอีกมากมายผ่านบทเพลงที่เราร้อง นมัสการ สรรเสริญออกมา

นี่เป็นอีก ประสบการณ์หนึ่งระหว่างเรากับพระบิดา ผ่านการนมัสการด้วยเสียงเพลงเช่นนี้ เพราะพระองค์ก็เป็นบทเพลงให้เราทั้งหลายสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์ เรื่อยไปเป็นนิตย์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.