พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

Intimacy Saturday 22 December 2018
“บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น”
‭‭สดุดี‬ ‭103:13‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.13.thsv11

+ ความรักของพระเจ้าไม่ต่างอะไรจากความรักของพระบิดาที่มีต่อบุตร เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์ เราจึงได้เป็นลูกของพระองค์เมื่อเราได้กลับมาหาพระองค์

+ ลูกที่รักนั้น ควรดำเนินชีวิตอยู่ในโอวาท และคำสอน และอยู่ในความยำเกรง พ่อของเขา เหมือนที่เราดำเนินชีวิตยำเกรงพระบิดา ยาเวห์ ของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.