พระยาห์เวห์ทรงตอบข้าพเจ้าโดยประทานความโล่งใจให้

5ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระยาห์เวห์จากความคับแค้นใจ
พระยาห์เวห์ทรงตอบข้าพเจ้าโดยประทานความโล่งใจให้
6เมื่อพระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว
มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า?
7พระยาห์เวห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าเพื่อช่วยข้าพเจ้า
ดังนั้นข้าพเจ้าจะมองเห็นคนที่เกลียดข้าพเจ้าแพ้ สดุดี 118 : 5-7

พระเมตตาคุณของพระองค์ไม่เคยมาสาย คำอธิษฐานของเราได้รับคำตอบในเวลาของพระองค์เสมอ

และเรามั่นใจได้อย่างสุดใจว่า พระยาเวห์อยู่ฝ่ายเราเสมอ เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย เอเมน !

ขาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.