พระยาห์เวห์ตรัสตอบโมเสสว่า “สิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้ เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้ว

16ทำอย่างไรใครๆ จะทราบได้ว่า ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว นอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือ? ดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์ จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆ ทั่วโลก”
17พระยาห์เวห์ตรัสตอบโมเสสว่า “สิ่งที่เจ้าขอนั้นเราจะทำให้ เพราะว่าเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของเราแล้ว และเรารู้จักชื่อของเจ้า” อพย 33 : 16-17

โมเสสวิงวอนต่อพระเจ้า เพื่อให้พระองค์อยู่ด้วยกันกับชนชาติอิสราเอล คำวิงวอนของท่าน พระเจ้าโปรดฟัง เพราะโมเสสเต็มใจที่ให้พระเจ้าได้นำ และใช้ชีวิต และท่านแสวงหา พึ่งพาพระองค์อยู่เสมอ และท่านได้พูดคุยกับพระเจ้า แบบสองต่อสอง พระเจ้าโปรดให้ท่านเป็นที่โปรดปรานในสายต่อของพระองค์

ชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานพระเจ้านั้นมาจาก จิตวิญญาณที่กระหายหาพระองค์ แสวงหา และปรารถนาอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์อยู่เสมอ เพื่อความสนิทสนมที่มากและทวีขึ้น และเรารู้ได้ว่า ทุกสิ่งที่เราทำในนามของพระองค์ พระองค์จะโปรดเมตตาทำให้สำเร็จ เราต้องขอให้ชีวิตเราเป็นที่โปรดปรานเช่นนั้น ทุกๆ วัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.