พระพรเมื่อเราเชื่อฟังพระสัญญาพระบิดา

พระพรเมื่อเราเชื่อฟังพระสัญญาพระบิดา

แม้ว่าเราทั้งหลายรอดโดยพระคุณของพระบิดาผ่านกางาาเขนของพระเยซูคริสต์ ก็ตาม เป็นพระเมตตาคุณที่พระบิดาได้ประทานให้แก่เราอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ยังมีบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องกระทำในส่วนของเราเพื่อให้ได้รับพระพรที่พระบิดาได้สัญญาไว้

พระพรมากมายนั้น รอคอยลูกของพระองค์อยู่เสมอ และตลอดพระวจนะ พระสัญญาเรื่องการเทพระพร ความมั่งคั่งบริบูรณ์ก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่่พวกเขาได้เชื่อฟังและกระทำตาม

เราทั้งหลายจะได้รับพระพรมากมายเมื่อเราได้เชื่อฟังและดำเนินตามพระวจนะของพระบิดาที่รักของเรา

1. การมีชีวิตที่เกิดผลตามวาระของพระบิดา
2. การเก็บเกี่ยวพระพร และความมั่งคั่งที่มีมากกว่าคนทั่วไป
3. การดูแลชีวิตฝ่ายร่างกาย อย่างไม่ขาดแคลน
4. การดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ในพระหัตถ์ของพระองค์

“ถ้าเจ้าทั้งหลายดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา รักษาบัญญัติของเรา และทำตาม 4เราจะประทานฝนตามฤดูแก่เจ้า แผ่นดินจะเกิดพืชผล ต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล 5เวลานวดข้าวจะยาวนานถึงฤดูเก็บผลองุ่น ฤดูเก็บผลองุ่นจะยาวนานไปถึงฤดูหว่าน พวกเจ้าจะรับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำ และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย”กดว 26 : 3-5

ยังมีพระพรตามพระสัญญาอีกหลายพันข้อให้เราได้ รับเอาไว้ และเมื่อเราค่อย ๆ สะสมการเชื่อฟังและ ดำเนินตามพระทัยของพระบิดา เราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่พลาดพระพรใด ๆ จากพระองค์เลย

” จงเชื่อฟังและดำเนินตามพระวจนะของพระบิดา ”

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.