พระพรของพระบิดาจะมาในเวลาของพระองค์

พระพรจะมาในเวลาของพระองค์

ทุกคำร้องทูล วิงวอน อธิษฐาน ที่ไปถึงพระบิดา พระองค์ได้ยินและได้ตอบคำอธิษฐานทั้งสิ้นของเรา ยิ่งเมื่อเราได้อธิษฐานในน้ำพระทัยของพระบิดาแล้ว พระองค์จะยิ่งโปรดเมตตา มากเท่านั้น

ความจริงคือพระองค์ตอบคำอธิษฐานแล้ว และสิ่งที่เราต้องทำคือ การทำหน้าที่ของเราต่อไป ด้วยความวางใจและซื่อสัตย์ รวมถึงการยอมรับในสิ่งพระองค์นำให้เกิดขึ้น

เมื่อเราเข้าใจเวลาของพระองค์ เมื่อเราได้พูดคุย ใกล้ชิด ติดสนิท เราจะยิ่งหายกังวลใจ และทำหน้าที่ของเราต่อไปด้วยความมั่นใจ ในพระสัญญาที่พระองค์มอบให้

การเข้าใจเวลา และพระทัยของพระบิดาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เรามีความหวังใจ ไม่กังวลใจ ใด ๆ ต่อไป ชาโลม

Mark 4:26-29 พระองค์ตรัสว่า “อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง
ครั้นสุกแล้วเขาก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว”
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.