พระประสงค์นิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์

Intimacy Friday 12 October 2018
“ทั้งนี้เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ที่พระองค์ทรงทำแล้วในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คำตอบทั้งสิ้นบนโลกนี้คือ พระประสงค์นิรันดร์ที่พระบิดาได้กระทำผ่านทางพระเยซู คือความรอดนิรันดร์ ที่เราสามารถได้รับมาเปล่าๆ เป็นพระคุณ ที่เราได้รับมาเปล่าๆ เราจึงขอบคุณพระเจ้าได้เสมอ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.