พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง

Intimacy Monday 21 January 2019
“แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด เมื่อเขาทั้งหลายจากไป อียิปต์ก็ยินดี เพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอล พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน”
‭‭สดุดี‬ ‭105:37-39‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดา ปกป้องดูแลฝูงแกะของพระองค์ด้วยความรัก มั่นคง เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ พวกเขารับการปกป้องจาก ฟาโรห์ และผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นมาได้
+ พระองค์ดูแลพวกเขาด้วยเสาเมฆและเสาเพลิง ตลอดช่วงเวลา ที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
+ พระบิดาก็ดูแลเราเช่นนั้น พระองค์จัดสรรสิ่งดีต่างๆ มากมายเข้ามาในชีวิตเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราก็ช่วยเราในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในพระทัยของพระองค์ด้วย ขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published.