พระบิดาให้พระคุณแก่เรา

Intimacy Tuesday 1 May 2018 
“แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ””
‭‭ยากอบ‬ ‭4:6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดามองหาคนที่ถ่อมใจ พระองค์จะเมตตาในเขา และให้พระคุณนี้แก่เขา ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจที่สุด
 
+!คนที่มีใจหยิ่งยโสต้องกลับใจใหม่เสียแต่เดี๋ยวนี้ เพราะพระองค์ไม่พอพระทัยและพระองค์จะต่อสู้กับเขาด้วย แล้วแน่นอนว่าเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอน ขอพระวิญญาณโปรดนำให้ใจถ่อมต่อพระองค์ทุกๆเวลา อาเมน
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.