พระบิดาเฝ้ามองคนชอบธรรม

Intimacy Saturday 23 June 2018
“ให้เขาละความชั่วและทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขา แต่พระพักตร์ของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:11-12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ขอบคุณพระบิดาที่ เป็นพ่อที่รักยิ่งของเราทั้งหลาย พ่อปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม และสายตาพ่อก็เฝ้ามองดูเราให้ดำเนินในทางชอบธรรม และพ่อก็ช่วยตอบคำอธิษฐานของเรา อยู่เสมอด้วย 
 
+ พ่อยังต่อสู้ความชั่วร้าย ให้แก่เราด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตเพียงลำพัง แต่มีพ่ออยู่ด้วยตลอดเวลา ขอบคุณพระเมตตาคุณของพ่อ อย่างที่สุด อาเมน
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.