พระบิดาเป็นแหล่งกำลังที่แท้จริงของเรา

พระบิดาเป็นแหล่งกำลังที่แท้จริงของเรา

 

 

เมื่อเราดำเนินชีวิตและทำการงานบนแผ่นดินโลก เรารู้ว่าทั้งสิ้นมาจากพระองค์และเพื่อพระองค์ แต่ละวันเราจึงต้องพึ่งพาอำนาจและกำลังที่มาจากพระองค์

 

 

ประการแรก อธิษฐานขอกำลังจากพระบิดาในทุกเช้าวันใหม่

 

การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพึ่งพาอำนาจและกำลังที่มาจากพระองค์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าเราต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายและสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ เราจึงต้องพึ่งพาผู้ที่ครอบครองเวลาและล่วงรู้ทุกสิ่ง เมื่อเราฝากความหวังใจและกำลังที่มาจากพระองค์แล้วก็จะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เรากังวลอีกต่อไปได้

 

ประการที่ สอง อธิษฐานขอความกล้าหาญในการเผชิญทุกสิ่ง

 

เราต้องมีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์บริสุทธิ์ใจของเรา และในส่วนของเราเราต้องทำอย่างเต็มกำลังคือการก้าวออกไปข้างหน้า แม้ว่าเราไม่อาบรู้ได้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไร แต่เราก็รับรู้ได้ว่าแต่ละก้าวที่เราเดินไปนั้นมีพระวิญญาณของพระองค์คอยค้ำชูเราอยู่

 

ความกล้าหาญคือการไม่กลัวหรือกังวลใจกับสิงที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรา แต่ตัดสินใจเดินต่อไปด้วยการพึ่งพาสติปัญญา ฤทธิ์อำนาจและการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความเชื่อ

 

ประการที่สาม จงให้ทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้ถวายเกียรติแด่พระบิดาของเรา

 

เมื่อเราทำด้วยสุดกำลังผ่านความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์แล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้เรามอบเกียรตินี้เป็นของพระองค์

 

เมื่อความสำเร็จมาถึงขอให้เราถวายเกียรตินี้แด่พระบิดาของเรา แล้วพระองค์จะเป็นผู้ที่ยกเกียรติให้แก่เราในเวลาอันเหมาะสม

 

และแม้ว่าบังเหตุการณ์ความสำเร็จยังไม่ได้มาถึง ก็ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาและไว้วางใจในพระองค์ต่อไปเพราะไม่ว่าจะอย่างไรคงต้องได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเรา พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราให้ล้มเหลวอย่างแน่นอน อาเมน

 

แล้วเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งที่พระองค์นำไปนั้นจะประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียว

 

ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า
ฟีลิปปี 4:13 TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.