พระบิดาเป็นพระเจ้าและเป็นพระวิญญาณ ที่ครอบครองทั้งโลกและจักรวาล

23พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “เราเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยหรือ?” 24พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ใครจะซ่อนตัวจากเราไปอยู่ในที่ลี้ลับเพื่อเราจะไม่เห็นเขาได้หรือ? เราไม่ได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกหรือ?” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ เยเรมีย์ 23:24

พระบิดา เป็นพระเจ้า พระวิญญาณ ที่ครอบครองทั้งโลกและจักรวาล พระองค์สร้างทั้งสิ้นขึ้น และเราก็เป็นทรงสร้างของพระองค์เช่นกัน

ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดที่อาจหลบซ่อนจากพระทัยของพระองค์ พระบิดารู้ทุกสิ่ง ทั้งก่อนสร้างโลกและวาระสุดท้าย พระองค์จึงรู้ทุกความคิด จิตใจและการกระทำทั้งสิ้นของเรา นั่นเอง

สำหรับคนอธรรม การชั่วทั้งสิ้นก็จะถูกเปิดเผย และพระองค์จะมีเวลาของพระองค์สำหรับจัดการมัน

สำหรับผู้เชื่อเช่นเรา เราเป็นลูกของพระองค์เพราะเราเชื่อวางใจ กลับมาหาพระองค์แล้ว เราต้องมั่นใจในการนำของพระองค์ แม้ว่าเราอาจพลาดพลั้ง ล้มลง หรือจมอยู่ในเนื้อหนัง แต่เมื่อเรากลับใจ และขอให้เราอยู่ในพระทัย ความช่วยเหลือและการนำของพระองค์ เราก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน เพราะเราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์ เพราะเรารักพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเรา

” แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น ” 1 โครินธ์ 8 : 3
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Guillermo Ferla

Leave a Comment

Your email address will not be published.