พระบิดาเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า

พระบิดาเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า

พระบิดาเป็นผู้เมตตา ดูแลทั้งสิ้นในชีวิต ด้วยความรักมั่นคงที่มาจากพระองค์

พระบิดาโปรดช่วยเหลือในความจำเป็นทุกสิ่งเสมอ. เพียงเราได้ร้องทูล

ความอุปถัมภ์ของพระบิดา เป็นความช่วยเหลือทั้งหมด ในยามที่เราจำเป็น พระองค์รำความช่วยเหลือมาถึงอย่างทันเวลาเสมอ

วันนี้พระบิดาประทาน ผู้ช่วยที่ใกล้ชิดและผูกพันกับเรามากยิ่งขึ้น คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เราได้ลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์ และเข้าใจแผนงานอันล้ำลึกของพระองค์ วันต่อวัน

สรรเสริญพระบิดา

“ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไป”

‭‭เพลงสดุดี‬ ‭121:2-3‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/psa.121.2-3.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.