พระบิดาเป็นความหวังใจเดียวของเราทั้งหลาย

ดวงตาของข้าพเจ้ามองที่ องค์พระผู้เป็นเจ้า เสมอ เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะทรงปลดบ่วงออกจากเท้าของข้าพเจ้าสดุดี 25:15 – https://www.biblegateway.com/passage?search=%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%2025:15&version=TNCV

พระบิดาเป็นความหวังใจเดียวของเราทั้งหลาย เป็นคำตอบสำหรับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต 
ไม่มีสิ่งใดเลยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของท่าน ท่านเมตตาเรามากและรักเรามาก และจะประทานความช่วยเหลือทั้งสิ้นให้แก่เรา 

ทุกอุปสรรค ทุกภาระที่เราเผชิญ ท่านเอง ที่เป็นพระบิดาของเรา จะโปรดช่วยเหลือเราทุกย่างก้าว ให้รอดปลอดภัยได้ ด้วยมือของท่าน มาถึงเราทั้งหลาย 

จงสัมผัสในความอบอุ่น ผ่านการใช้เวลาส่วนตัวกับท่าน ทุก ๆ วัน และเราจะสัมผัสได้ถึงการปกป้อง และความมั่นใจในการช่วยเหลือของท่าน อย่างชัดเจน 

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ย้ำเตือนในวิญญาณจิตของเรา เมื่อเราได้ใช้เวลาส่วนตัวกับท่านทุก ๆ วันอย่างสม่ำเสมอด้วย !!!! 

2 โครินธ์ 3:2-3 THSV11

ท่านเองเป็นจดหมายแนะนำตัวของเราที่จารึกไว้ในดวงใจของเรา ให้ทุกคนรู้และอ่าน ท่านปรากฏเป็นจดหมายของพระคริสต์ ที่เราเป็นผู้ส่งและไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ไม่ได้เขียนบนแผ่นศิลา แต่เขียนบนแผ่นดวงใจมนุษย์https://www.bible.com/th/bible/174/2CO.3.2-3.THSV11

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.