พระบิดาหวงแหนเรา

Intimacy Monday 30 April 2018 
“ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “พระวิญญาณที่พระเจ้าให้สถิตกับเรานั้นทรงหวงแหน อย่างยิ่ง?””
‭‭ยากอบ‬ ‭4:5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาหวงแหนเราอย่างมาก คือหวงแหนจิตวิญญาณที่อยู่ในเรา ซึ่งสำคัญมากต่อชีวิตนิรันดร์  
+ เรารู้ว่าพระองค์ใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตของเราเสมอ แม้แต่เส้นผม พระองค์ก็ยังนับเอาไว้ มากยิ่งกว่านั้น วิญญาณจิตก็จะเป็นอยู่นิรันดร์กับพระองค์ในเมืองสวรรค์ 
+ พระองค์รักเราและปรารถนาให้เราอยู่ในเวลา และน้ำพระทัยพระองค์ เราต้องตอบสนองความหวงแหนที่พระองค์มีต่อเราอย่างถูกต้องด้วยคือดำเนินตามน้ำพระทัยพระบิดาเสมอไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.