พระบิดาสัญญาว่าจะประทานประจำวันแก่เราเสมอ

เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์ สดุดี 105:40-42 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.105.40-42.THSV11

  • พระบิดาสัญญาว่าจะประทานประจำวันแก่เรา โดยที่เราจะไม่ขัดสนใด ๆ เลย
  • การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นตามที่เรามีความเชื่อในพระสัญญาของพระบิดา และมันจะเกิดขึ้น อย่างที่พระวจนะได้แสดงให้เห็นแล้ว สรรเสริญพระเจ้า
  • เมื่อเรายึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ให้มั่นคงแล้ว ทุกสิ่งก็จะสำเร็จ
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.